Wanhat 2022

Juankosken lukio

Pienen porukan yhteishenki

Juan­kos­ken lu­kio on ko­toi­sa ja viih­tyi­sä lähi­lu­kio, jo­hon jo­kai­nen on ter­ve­tul­lut oma­na it­se­nään. Opet­ta­jat tun­te­vat opis­ke­li­jat, ja so­pi­van ko­koi­sis­sa ryh­mis­sä on ai­kaa yk­si­löl­li­seen oh­jaa­mi­seen ja tu­keen.

Opin­to­tar­jon­taa laa­jen­nam­me sa­man­ai­kais­o­pe­tuk­sel­la yh­teis­työs­sä Nil­si­än lu­ki­on kans­sa. Yk­si­löl­li­set opin­to­po­lut mah­dol­lis­tu­vat myös Kuo­pi­on yh­tei­sen vir­tu­aa­li­kurs­si­tar­jot­ti­men avul­la.

Kielet ja kansainvälisyys

Va­lin­nai­si­na kie­li­nä tar­jol­la ovat sak­sa ja ve­nä­jä, ja mui­ta ly­hyi­tä kie­liä voit opis­kel­la verk­ko­kurs­seil­la. Kan­sain­vä­li­nen yh­teis­työ tu­kee kiel­ten opis­ke­lua. Sak­san Ha­mel­nin Schil­ler Gym­na­siu­min kans­sa teem­me opis­ke­li­ja­vaih­toa joka toi­nen vuo­si. Ve­nä­läi­nen yh­teis­työ­kou­lu on Pie­ta­rin kou­lu nu­me­ro 23. Pie­nes­sä kou­lus­sa jo­kai­nen ha­lu­kas pää­see mu­kaan kan­sain­vä­li­seen toi­min­taan!

Työ- ja vapaapäivät 2021-2022

Ohesta löydät työ- ja vapaapäivät vuosina 2021-2022. Klikkaa kuvaa suurentaaksesi sitä.

Ajankohtaista