Hakijalle

Tule opiskelemaan kodikkaaseen lukioomme!

Lukiossamme on toimivat, terveet ja kaikin puolin viihtyisät tilat – saman katon alla! Pienessä yhteisössämme on hyvä yhteishenki, jota pyritään pitämään yllä vuotuisilla yökouluilla, puurojuhlilla ja muilla tapahtumilla. Jos haluaa vaikuttaa, pääsee helposti mukaan opiskelijakunnan toimintaan ja tutoriksi.

Opettajat oppivat tuntemaan hyvin opiskelijat – jopa äänestä. So­pi­van ko­koi­sis­sa ryh­mis­sä on ai­kaa yk­si­löl­li­seen oh­jaa­mi­seen ja tu­keen.

Juan­kos­ken lu­kio on ko­toi­sa ja viih­tyi­sä lähi­lu­kio, jo­hon jo­kai­nen on ter­ve­tul­lut oma­na it­se­nään. 

Opin­to­tar­jon­taa laa­jen­nam­me sa­man­ai­kais­o­pe­tuk­sel­la yh­teis­työs­sä Nil­si­än lu­ki­on kans­sa. Yk­si­löl­li­set opin­to­po­lut mah­dol­lis­tu­vat myös Kuo­pi­on yh­tei­sen vir­tu­aa­li­kurs­si­tar­jot­ti­men avul­la.

Va­lin­nai­si­na kie­li­nä tar­jol­la ovat sak­sa ja ve­nä­jä, ja mui­ta ly­hyi­tä kie­liä voit opis­kel­la verk­ko­kurs­seil­la. Kan­sain­vä­li­nen yh­teis­työ tu­kee kiel­ten opis­ke­lua. Sak­san Ha­mel­nin Schil­ler Gym­na­siu­min kans­sa teem­me opis­ke­li­ja­vaih­toa joka toi­nen vuo­si. Ve­nä­läi­nen yh­teis­työ­kou­lu on Pie­ta­rin kou­lu nu­me­ro 23. Pie­nes­sä kou­lus­sa jo­kai­nen ha­lu­kas pää­see mu­kaan kan­sain­vä­li­seen toi­min­taan!

Alla olevassa vuorovaikutteisessa animaatiossa on lisää tietoa meistä!